Valg af gravsted på Asdal Kirkegård

Asdal Kirkegård

På Asdal Kirkegård er det muligt at vælge mellem fem forskellige gravsteder.

 

De traditionelle kistegravsteder omkranset af hække:

Disse gravsteder med én, to eller flere kistegravpladser er stadig den mest udbredte gravstedsform og repræsenterer den gamle kirkegårdskultur. Ønskes mere end to gravpladser ansøges menighedsrådet derom.
Med hensyn til gravminde, se "Kirkegårdsvedtægt for Asdal Kirke" (disse kan gennemlæses på gravernes kontor).

 

Kistegravsted i plæne:

Med hensyn til gravminde,se "Kirkegårdsvedtægt for Asdal Kirke" (disse kan gennemlæses på gravernes kontor). Størrelse af bed afpasses efter gravmindets størrelse. Der må sættes to vedvarende planter efter aftale med graveren. Der skal desuden aftales renhold med kirkegårdsledelsen - der oprettes legataftale.

 

Urnegravsted:

Disse små gravsteder er alle omkranset af hække eller stensætning. Gravmindets højde må ikke overstige 40 cm og bredden må ikke være mere end 50 cm.

 

Urnegravsted med oprejst mindesten:

Gravsted i græsplæne - 1 x 1 meter. Gravmindet må højest være 40 cm høj og 50 cm bred. Der kan anlægges blomsterbed i forbindelse med mindestenen - 40 x 50 cm og to granitvaser kan anbringes ved siden af mindestenen.


Fællesgrav:

Er en anonym form for kiste- og urnebegravelse. Her kan der ikke vælges gravplads, og der er ingen markering af de engelte grave. Blomster og kranse må kun anbringes ved det fælles mindesmærke. 

 

 

 

Værd at vide...

Fredningstid:  Fredningstiden for kister er 25 år. For urner er den 10 år - uanset om de er nedsat i urne- eller kistegrav.

Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskriften eller udstyr må anses for upassende. Hvis gravstedsindehaveren ønsker en anderledes udsmykning af gravsted eller gravminde - både midlertidigt og permanent - i forhold til, hvad der er gængs på kirkegården, skal tilladelsen hertil indhentes fra menighedsrådet.

Gravstedslegat:  Kirkegården kan overtage ren- og vedligehold mod betaling af et engangsbeløb til Aalborg Stift.

Gravstedsvedligehold på kirkegårdens gamle afdeling: Ønsker gravstedindehaveren selv at passe gravstedet, skal det holdes i sømmeligt stand. Der påhviler kirkeværgen, at føre tilsyn med dette. Hvis gravstedsindehaveren ønsker det, kan kirkegården til enhver tid overtage pasningen af gravstedet mod den fastsatte takst, jævnfør kirkegårdsvedtægten.